Menu
villa 11.jpg

Reserveringsvoorwaarden

Reserveringsvoorwaarden voor het villapark Résidence 'La Vallée de la Sainte Baume' met inbegrip van haar verhuurorganisatie 'Sainte Baume Gestion S.a.r.l.'

Begrippen en afkortingen:

  • Villapark (Résidence) 'La Vallée de la Sainte Baume' met inbegrip van haar verhuurorganisatie 'Sainte Baume Gestion S.a.r.l.', Avenue van Gogh/ 249 Boulevard de Musicien, Nans les Pins, Frankrijk, hierna te noemen VSB;
  • Te noemen 'huurder': persoon die een overeenkomst afsluit voor het gebruik/de huur van een accommodatie van VSB;
  • Te noemen 'gasten': de huurder en de door de huurder opgegeven personen die samen met de huurder gebruik (zullen gaan) maken van een accommodatie van VSB;
  • Te noemen 'bezoekers': personen die VSB bezoeken op uitnodiging van een gast en die op dat moment niet in een accommodatie van VSB overnachten.
  • Deze reserveringsvoorwaarden zijn van toepassing ongeacht andere reserverings- of algemene voorwaarden.
VSBP 8 Frankrijk vallee st baume nans les pins provence vakantiehuis zwembad prive luxe middellandse

1. Deze reserveringsvoorwaarden betreffen boekingen door huurders van een villa op Vallée Sainte Baume (hierna te noemen: VSB) voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard kort van duur is.

2. Een huurder dient 18 jaar of ouder te zijn.

3. Een boeking wordt geacht tot stand te zijn gekomen na ontvangst door de huurder van de bevestiging met het te betalen reserveringsbedrag. Huurder dient direct na ontvangst van de bevestiging deze te controleren op de juistheid. Eventuele onjuistheden dient huurder onmiddellijk te melden aan VSB.

4. Indien de huurder, na totstandkoming van de reservering, wijzigingen in de reservering wil aanbrengen van welke aard dan ook, is VSB volledig vrij om te bepalen in hoeverre zij de wijziging zal accepteren. Voor zover VSB een wijziging accepteert, kan VSB-wijzigingskosten in rekening brengen.

5. Betaling van de reserveringskosten dient huurder te voldoen conform de bij de boeking vermelde betalingstermijnen.

6. De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst, als vermeld op de reserveringsbevestiging, vanaf 16.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek dient huurder de accommodatie om 10.00 uur verlaten te hebben.

7. Huurder dient zijn accommodatie bezemschoon op te leveren, dus geen vuile vaat te laten staan, beddengoed af te halen en op te vouwen, koelkast(en) leeg en schoon te maken en vuilniszakken in de vuilcontainers buiten de VSB te deponeren. Voor zover huurder in deze in gebreke is gebleven, zullen de kosten voor het in orde brengen op de borg in mindering worden gebracht.

8. Alle gasten dienen zich te houden aan alle bepalingen in het  Parkreglement.  Dit reglement is tevens bij de receptie van VSB te verkrijgen. Bij overtreding van het Parkreglement en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van de beheerder heeft de beheerder het recht huurder en ieder van zijn/haar gasten per direct van het villapark te verwijderen zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

9. Elke accommodatie mag slechts worden bewoond door het aantal personen dat bij de boeking is overeengekomen, d.w.z. de gasten.

10. Alle gasten zijn verplicht bedlinnen (onder- en bovenlakens en kussensloop) te gebruiken. Bedlinnenpakketten zijn bij de receptie van VSB te huur. Tevens is men verplicht de aanwezige onderdekens (moltons) te gebruiken.

11. Het is gasten en bezoekers niet toegestaan om een auto of aanhangwagen in de bij de villa's aanwezige garages te plaatsen.

12. Het is gasten en bezoekers niet toegestaan om in een villa, ongeacht welke ruimte ook, te roken.

13. Een huisdier wordt uitsluitend tot VSB toegelaten, indien de wens om dit huisdier mee te nemen bij de reservering duidelijk is opgegeven en dit ook als zodanig in de bevestiging staat vermeld. Andere huisdieren worden niet toegelaten.

14. Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.

15. Bezoekers kunnen uitsluitend gebruik maken van de algemene voorzieningen van VSB in aanwezigheid van de huurder die hen heeft uitgenodigd. Huurder dient van het gebruikmaken tevoren melding te maken bij de beheerder.

16. Per huurder mag het aantal bezoekers het aantal gasten van de betreffende huur niet overtreffen.

17. Huurder is verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken binnen en rond de gehuurde accommodatie of elders binnen en rond VSB voor zover het zijn/haar gasten en/of bezoekers betreft.

18. Huurder is tijdens de volledige huurperiode steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van de accommodatie met bijbehorende inventaris, tuin, terrassen en privé-zwembad voor zover van toepassing. Eventuele schade dient door huurder terstond te worden gemeld aan de beheerder van VSB en ter plaatse te worden vergoed of afgerekend en zo nodig verrekend met de betaalde borg.

19. Huurder dient binnen 48 uur na aankomst na te gaan of de inventarislijst hebben we in ieder huis nog een inventarislijst??van de betreffende accommodatie klopt. Vermissingen van en/of schade aan de op deze lijst voorkomende zaken dienen terstond aan de beheerder van VSB te worden gemeld. Voor vermissingen van en/of schades aan zaken die binnen 48 uur na vertrek van een huurder worden geconstateerd, is de reeds vertrokken huurder alsnog aansprakelijk. Indien de nieuwe huurder de vermissing en/of schade niet binnen deze termijn meldt, dan wordt deze huurder geacht deze vermissing/ schade zelf te hebben veroorzaakt c.q. is daarvoor aansprakelijk.

20. VSB verlangt bij aanvang van het verblijf van huurder een borgsom zoals bij de boeking is aangegeven. Indien de borg bij aanvang van het verblijf niet wordt voldaan, is de beheerder van VSB gerechtigd de huurder de toegang tot en het gebruik van de gehuurde accommodatie te ontzeggen.

21. Terugbetaling van de borgsom vindt plaats binnen 14 dagen na vertrek van huurder onder aftrek van eventueel geconstateerde schade en/of kosten door vermissing, of door het niet naar behoren opgeleverd zijn van de accommodatie. Indien gewenst kan huurder bij de beheerder een specificatie van deze afrekening opvragen.

22. Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd en wel: 

- bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de aankomstdag: de aanbetaling;bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de aankomstdag: 35% van de reissom;

- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de aankomstdag: 40% van de reissom;

- bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de aankomstdag: 50% van de reissom;

- bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de aankomstdag: 75% van de reissom;

- bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de aankomstdag: 90% van de reissom;

- bij annulering op de aankomst dag: de volle reissom.

23. Indien huurder binnen 24 uur na de overeengekomen datum van aankomst niet is gearriveerd zonder opgaaf van in redelijkheid aanvaardbare redenen, wordt dit beschouwd als een annulering.

24. Indien VSB door overmacht, zoals brand, stakingen, blokkades, oorlog e.d., niet in staat is om aan haar verplichting tot het beschikbaar stellen van de gehuurde accommodatie aan huurder te voldoen, heeft huurder recht op teruggave van het reeds betaalde deel van de huursom zonder dat VSB in dat geval gehouden is aan het vergoeden van enige schade. VSB zal zich inspannen om huurder van een dergelijke situatie zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.

25. VSB heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de huur op te zeggen indien blijkt dat de bij reservering opgegeven persoonsgegevens onjuist zijn. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

26. Noch VSB noch de individuele eigenaren zijn aansprakelijk voor verlies, diefstal, letsel of schade berokkend aan gasten, van welke aard dan ook, tenzij er sprake is van grove schuld van VSB of haar werknemers. Aansprakelijkheid op grond van grove schuld of een onrechtmatige daad is in ieder geval beperkt tot 75.000 euro bij persoonlijke ongelukken per gast per verblijf en aansprakelijkheid voor materiële schade in ieder geval beperkt tot maximaal 1.500 euro per huurder per verblijf.

27. In het geval dat bij de gehuurde accommodatie een privé-zwembad aanwezig is, is huurder persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid in en rond dat zwembad.

28. Huurders en/of gasten vrijwaren VSB voor alle aanspraken met betrekking tot schade van derden aan hun bezittingen die het gevolg is van enig handelen of nalaten van VSB, haar werknemers, eigenaren van accommodaties van VSB of van derden die zich binnen VSB bevinden.

29. Mocht huurder onverhoopt een klacht hebben aangaande VSB of de gehuurde accommodatie dan dient huurder in eerste instantie en direct deze klacht te melden bij de beheerder van VSB. Mocht de klacht niet naar tevredenheid van huurder worden afgehandeld, dan dient huurder dit voor vertrek aan beheerder op schrift kenbaar te maken. Het management van VSB zal zich in dat geval inspannen om de klacht alsnog binnen 1 maand na vertrek af te wikkelen op een voor huurder bevredigende wijze. Mocht dan nog geen bevredigende oplossing zijn bereikt, dan kan huurder de klacht voorleggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De kosten welke de huurder maakt ten behoeve van een dergelijke rechtsgang zullen niet door VSB worden vergoed. VSB maakt daarentegen in voorkomende situaties aanspraak op vergoeding van de door haar te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

30. Met deze reserveringsvoorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties dienaangaande.

31. Op deze reserveringsvoorwaarden is het Franse recht van toepassing.